Användarvillkor

Användarvillkor internetbutiken

Sollentuna 2012-01-30

TILLÄMPLIGHET

På den här sidan (och i de dokument som här hänvisas till) informeras köparen om de allmänna villkor (”villkor”/”avtal”) under vilka Elektroskandia Sverige AB (”Elektroskandia”) tillhandahåller produkter på webbplatsen www.cylinda.se samt genom Cylinda appen ("Elektroskandia").

Läs noga igenom villkoren. Genom att beställa accepterar köparen villkoren. Skriv ut en kopia av villkoren som kan användas som framtida referensmaterial. Markera "Jag har läst och godkänt villkoren" i momentet. Om köparen inte accepterar villkoren kan produkter inte beställas via webbplatsen eller Appen.

BOLAGSINFORMATION

www.cylinda.se är en webbplats som upprätthålls av Elektroskandia och webbplatsens butik (”internetbutiken”) drivs av detta bolag. Elektroskandia är registrerat under organisationsnummer 556014-8412 med huvudkontor på adressen Norrvikenleden 97, 191 83 Sollentuna.

Vårt momsregistreringsnummer är SE556014841201.

TJÄNSTERS ÅTKOMLIGHET

Internetbutiken nås på www.cylinda.se eller Cylinda Appen. Den är endast avsedd för fysiska och juridiska personer i Sverige. Internetbutiken är vidare endast avsedd för näringsidkare och således inte konsumenter. Undantaget är försäljning av reservdelar som är avsedd även för konsumenter. Köparen ansvarar för att han har den utrustning och internetuppkoppling som krävs för användande av tjänsten.

BEHÖRIGHET

För att beställa i Internetbutiken krävs att Köparen har godkänts som kund av Elektroskandia samt att Köparen har registrerat minst en Användarprofil. Köparen ansvarar för att endast en Användare som är behörig att genomföra köp har tillgång till användarnamn och lösenord för en Användarprofil. En Köpare kan ha en eller flera Användarprofiler i Elektroskandia Sverige AB:s affärssystem beroende på Köparens verksamhet. Köparen kan också ha en Användarprofil med vissa administratörsbehörigheter (Administratörsprofil).

Köparen ansvarar gentemot Elektroskandia för alla köp och beställningar gjorda från Användarprofiler som är knutna till Köparen, oavsett vilken person som varit inloggad på Användarprofilen.

Har en Användare som tidigare haft behörighet att göra inköp via Internetbutiken inte längre sådan behörighet åligger det Köparen att omedelbart tillse att dennes Användarprofil tas bort.

BESTÄLLNING

Beställningar från Internetbutiken är att se som ett för Kunden bindande anbud, ett ömsesidigt bindande avtal uppstår först då Elektroskandia bekräftat en beställning.

ELEKTROSKANDIAS LEVERANS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Angående Leverans och betalningsvillkor läs villkoren här. Vid beställning via Internetbutiken levereras varorna/produkterna antingen från vårt centrallager i Örebro eller direkt från vår leverantör till er. Det går med andra ord inte att beställa/reservera produkter via vår internetbutik som finns i våra fysiska butiker.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter till webbplatsen inklusive allt innehåll ägs eller licensieras av Elektroskandia. Material på webbplatsen får inte användas utan vårt skriftliga medgivande. Användning av webbplatsen ger inte användaren rätt till materialet eller någon licens att använda sig av de immateriella rättigheterna utan vårt skriftliga medgivande.

PRODUKTDATA

Elektroskandia tillhandahåller beskrivningar och information om produkter som finns tillgängliga på Internetbutiken. Vi strävar efter att innehållet i denna information är korrekt men vi kan inte garantera att innehållet på webbsidan är felfritt. Elektroskandia ansvarar inte för fel, skada eller annan ekonomisk förlust på grund av sådant fel utöver vad som framgår av Elektroskandias Leverans- och betalningsvillkor.

VILLKORSÄNDRINGAR

Elektroskandia förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och all annan information på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, priser och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Ändring påverkar inte beställningar som gjorts för vilka Elektroskandia redan skickat en orderbekräftelse.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

På Elektroskandias webbplats och Internetbutiken kan det finnas länkar till tredje part och andra webbplatser. Elektroskandia ansvarar inte för informationen på dessa webbplatser eller för deras tillförlitlighet och funktion. Elektroskandia ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av att en Användare klickar på länkar till andra webbplatser

FORCE MAJEURE

Parterna är befriade från åtagande om parts respektive åtagande förhindras av Force majeure-karaktär.

Som force majeure skall räknas händelse utanför parternas kontroll som krig, omfattande blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

För att få befrielse enligt ovan skall part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten härom. Så snart hindret upphör ska meddelande också lämnas utan dröjsmål och förpliktelsen fullgöras.

Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

Då befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den part, som inte har åberopat befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta avtal eller del därav.

HANTERING AV PDF-FAKTUROR

För Kunder som godkänts för handel mot faktura skapas och skickas faktura efter att ordern har levererats. All information i fakturan, såsom leveransadress, handläggare och referenser, hämtas ifrån ordern. Det är alltså av stor vikt att uppgifter som anges redan vid beställningstillfället är korrekta, då samma uppgifter returneras i fakturan.

Oavsett om fakturorna som skapas från elektronisk order eller en manuell order, dvs. order som inte kommit till Elektroskandia Sverige AB via en uppsatt integration, har Elektroskandia Sverige AB aldrig något ansvar för att angivna referenser är korrekta. 

Lämnar beställaren felaktiga uppgifter eller på annat sätt omöjliggör användning av elektronisk faktura äger Elektroskandia Sverige AB rätt att istället skicka pappersfaktura, med debitering av vid varje tillfälle gällande fakturaavgift.

Vissa fakturatyper som Elektroskandia Sverige använder kan inte skickas som PDF filer. Dessa fakturatyper anges nedan:
  • Prisjustering
  • Textfaktura
  • Räntefaktura
  • Direktfaktura (t ex en helkreditering av faktura)

Det innebär att de angivna fakturatyperna alltid kommer att skickas som pappersfakturor, med debitering av fakturaavgift. För att Elektroskandia ska kunna skicka fakturor som PDF-filer, krävs att du lämnar en e-postadress dit Elektroskandia Sverige kan skicka PDF-fakturorna. I de fall e-postadressen ändras är det Kundens ansvar att tillse att en ändring genomförs i kundregistret.

 

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist skall handläggas av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.